Em kho^ng biết là ca'c Ram SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3 khác nhau thế nào...có năng cấp qua lại đc không, va` cách nhận biết nhưthế nào, thông qua bus hay gì...bus bao nhiêu..pác nào rành thì chỉ em với..THANK nhiều...